Microdonacions

Avís legal i política de privacitat

1 CONSIDERACIONS GENERALS

L'accés a aquest web o PORTAL es troba condicionat a la prèvia lectura i acceptació per part de qualsevol usuari dels termes, condicions, comunicacions, advertiments i altres avisos legals continguts en el present clausulat.

L'accés i posterior utilització de la WEB per part de l'usuari implicarà la seva conformitat de forma expressa, plena i sense reserves, amb la totalitat del seu contingut. L'usuari declara ser major d'edat i disposar de la capacitat jurídica suficient per vincular-se per les presents Condicions Generals. Igualment, accepta de forma expressa i sense excepcions que l'accés i la utilització del present lloc WEB, dels seus serveis i dels continguts d'aquests serveis té lloc sota la seva única i exclusiva responsabilitat.

Si l'usuari no estigués d'acord amb el contingut de les presents Condicions Generals de navegació haurà d'abandonar aquest web, no podent accedir ni disposar dels serveis que aquesta ofereix.

Les connexions amb altres llocs WEB que poguessin existir així com l'ús que l'usuari pugui fer de les mateixes està subjecte a les presents Condicions Generals, així com als eventuals condicionats específics que els llocs WEB requereixin. Qualsevol utilització diferent de l'autoritzada està expressament prohibida.

CAPRABO podrà modificar, en qualsevol moment que estimi oportú la configuració de la present WEB, les condicions del servei i el seu contingut, així com eliminar-los, limitar-los o suspendre'ls de manera temporal o definitiva, així com impedir l'accés als mateixos, procurant informar l' usuari d'aquest canvi, sempre que les circumstàncies li ho permetin, a través de la publicació en la pàgina web.

2 IDENTITAT DEL TITULAR DEL WEB

Les dades identificatives del responsable del PORTAL són els que figuren a continuació:

CAPRABO, SA (Des d'ara CAPRABO), NIF: A-08.115.032, Carrer Ciències, 135, l'Hospitalet de Llobregat (Barcelona).

Inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, ​​tom 20.423, foli 211, full B-5.708, inscripció 32ª.

3 DRETS I OBLIGACIONS DEL PRESTADOR DELS SERVEIS

Com a proveïdor del servei, CAPRABO es troba obligada a prestar els serveis oferts per aquest web, a garantir eficaçment el secret de les comunicacions que poguessin existir amb l'usuari, així com a respondre a les reclamacions que eventualment poguessin plantejar-se.

En cas d'efectuar operacions de manteniment, reparació, actualització o millora dels serveis, CAPRABO té el dret a suspendre temporalment i sense necessitat de preavís, l'accessibilitat a la present WEB, així com a reservar-se el dret de prestació o cancel·lació dels serveis , sense perjudici de la qual cosa, ha de procurar posar-lo en coneixement dels usuaris, sempre que les circumstàncies li ho permetin.

L'ús que els usuaris puguin realitzar dels serveis i / o dades i / o informació subministrada als mateixos a través de la present WEB es realitzarà per compte i risc de l'usuari.

CAPRABO no garanteix, directament o indirectament, la informació o els serveis oferts, excepte aquelles garanties que en virtut de les lleis aplicables hagin de ser atorgades o que queden explícitament descrites en un acord entre aquesta societat i l'usuari.

CAPRABO no garanteix el contingut subministrat, si és el cas, per terceres persones, ni garanteix la veracitat, fiabilitat, precisió, oportunitat o conveniència de la informació subministrada per al destí que els usuaris o qualsevol altra persona facin de la mateixa.

4 DRETS I OBLIGACIONS DE L'USUARI.

En tot moment, l'usuari ha de fer un ús lícit dels serveis d'aquest web d'acord amb la legalitat vigent, respectant els drets de propietat intel·lectual de CAPRABO o tercers.

En aquest sentit, l'usuari garanteix que les activitats que desenvolupi a través de la present WEB s'adequaran a la llei, la moral, l'ordre públic, els bons costums i en cap cas resultaran ofensives per al bon nom i imatge comercial de CAPRABO o qualssevol altres societats integrants del GRUP al qual pertany (GRUP EROSKI), per a altres usuaris del web o tercers.

L'usuari no realitzarà a través dels serveis que CAPRABO posa a la seva disposició, cap acció que causi dany o alteracions dels continguts, ni obstaculitzarà el bon funcionament del WEB, no causant problemes tècnics de cap índole, no transferint elements susceptibles de portar virus informàtics o de danyar, interferir o interceptar total o parcialment aquest web, així com a no intervenir o alterar el correu electrònic d'altres usuaris.

La responsabilitat de l'usuari sobre la veracitat de les dades introduïdes, en el cas que ho fes per qualsevol circumstància, és exclusiva, pel que en cas d'haver facilitat dades falses o inexactes, CAPRABO es reserva el dret a prohibir-li l'accés a aquesta WEB.

L'Usuari podrà registrar-se com usuari del PORTAL. Un cop registrat com a Usuari, CAPRABO li proporcionarà els codis identificatius i claus necessàries per poder operar al PORTAL.

Els codis identificatius i claus d'accés que CAPRABO proporciona a l'Usuari tenen caràcter personal i intransferible, sent obligació de l'Usuari registrat comunicar a CAPRABO els eventuals canvis que es produeixin en les seves dades personals.

És responsabilitat de l'Usuari registrat prestar la diligència deguda per impedir l'accés i/o utilització del PORTAL per part de tercers que accedeixin o utilitzin en nom seu els codis o claus identificatives. Així mateix, l'Usuari registrat és l'únic responsable de l'elecció, pèrdua, sostracció o utilització no autoritzada de qualsevol codi o clau identificativa i de les conseqüències que d'això es puguin derivar.

En tot cas, serà responsabilitat de l'Usuari registrat l'ús adequat del PORTAL i la custòdia dels codis d'accés o claus identificatives, i no podrà utilitzar-los amb fins o efectes il·lícits o contraris al que estableixen les presents Condicions Generals.

5 EXCLUSIÓ DE GARANTIES I DE RESPONSABILITAT PEL FUNCIONAMENT DEL LLOC WEB I DELS SEUS SERVEIS

CAPRABO no garanteix la disponibilitat i continuïtat pel que fa al funcionament del PORTAL oa la informació, contingut, programari, materials, o productes inclosos en el mateix en la mesura que ho permeti la legislació aplicable.

D'aquesta manera, s'exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que puguin derivar-se de la falta de disponibilitat o de continuïtat del funcionament del lloc WEB i dels seus serveis i la utilitat que els usuaris haguessin pogut atribuir al present lloc web.

En qualsevol cas, CAPRABO farà tots els esforços de cara a mantenir la disponibilitat continuada de la present WEB.

Així mateix, CAPRABO no es fa responsable dels possibles errors o deficiències de seguretat que poguessin produir-se per la utilització, per part de l'Usuari, d'un navegador d'una versió no actualitzada o insegura, així com per l'activació dels dispositius de conservació de claus o codis d'identificació de l'Usuari registrat al navegador o dels danys, errors o inexactituds que poguessin derivar del mal funcionament del mateix.

CAPRABO ha implantat totes les mesures de seguretat tècniques i organitzatives necessàries que garanteixin la integritat, confidencialitat i disponibilitat de les dades de caràcter personals facilitades per l'usuari.

Malgrat que CAPRABO ha implantat totes aquelles mesures adequades per a garantir la seguretat en aquesta matèria, no controla ni garanteix l'absència de virus ni d'altres elements en els continguts de la present pàgina WEB que puguin produir alteracions en el sistema informàtic (programari i maquinari) de l'usuari o en els documents electrònics i fitxers emmagatzemats en el seu sistema informàtic.

CAPRABO s'eximeix de qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin deure a la presència de virus en els continguts que puguin produir alteracions en el sistema informàtic, documents electrònics, fitxers etc.

L'usuari accepta que el PORTAL ha estat creat i desenvolupat de bona fe per CAPRABO amb informació procedent de fonts internes i externes i l'ofereix en el seu estat actual als usuaris, podent contenir imprecisions o errates. Per això, l'usuari exonera CAPRABO de qualsevol responsabilitat en relació amb la fiabilitat, utilitat o falsa expectativa que el PORTAL pogués produir-li durant la seva navegació pel mateix.

6 Drets de propietat intel·lectual

Tots els drets sobre el contingut d'aquest web pertanyen a CAPRABO, excepte aquells d'empreses amb què CAPRABO hagi signat el corresponent contracte per a la provisió de continguts i estan protegits per les normes nacionals i internacionals de propietat intel·lectual i industrial.

Tots els continguts del PORTAL (incloent, sense caràcter limitatiu, bases de dades, imatges, dibuixos, gràfics, arxius de text, mapes, gràfics, frames, banners, programari i els diferents codis font, àudio i vídeo) són propietat de CAPRABO, o dels seus proveïdors de continguts, havent estat, en aquest últim cas, objecte de llicència o cessió per part dels mateixos, i estan protegits per les normes nacionals o internacionals de propietat intel·lectual i industrial, no podent ser objecte d'ulterior modificació, còpia , alteració, reproducció, adaptació o traducció per part de l'Usuari o de tercers sense l'expressa autorització per part dels titulars d'aquests continguts. La compilació (entenent-se com a tal la recopilació, disseny, ordenació i muntatge) de tot el contingut del PORTAL és propietat exclusiva de CAPRABO.

Tot el programari utilitzat en l'ús i desenvolupament del PORTAL és propietat de CAPRABO o dels seus proveïdors de programari i es troba protegit per les lleis nacionals i internacionals de propietat industrial i intel·lectual.

Les marques, rètols, signes distintius o logotips de CAPRABO i de les Societats del Grup Eroski, que apareixen al PORTAL, són titularitat de CAPRABO o d'aquestes societats, i estan degudament registrats o en procés de registre. Les denominacions d'altres productes, serveis i companyies que apareguin en aquest PORTAL poden ser marques registrades dels seus respectius i legítims propietaris.

La posada a disposició i ús de les bases de dades, imatges, dibuixos, gràfics, arxius de text, àudio, vídeo i software propietat de CAPRABO o dels seus proveïdors que figuren al PORTAL, no implica, en cap cas, la cessió de seva titularitat o la concessió d'un dret d'ús en favor de l'Usuari.

L'usuari que accedeixi a aquest web no pot copiar, modificar, distribuir, transmetre, reproduir, publicar, cedir, vendre els elements anteriorment esmentats o crear nous productes o serveis derivats de la informació obtinguda.

Únicament queda autoritzada la visualització i càrrega per a l'ús personal i no comercial de l'usuari, sense que pugui fer-ho extensiu a terceres persones o entitats.

En el cas de gràfics o dissenys que apareguin en aquesta WEB i que siguin empreses col·laboradores de CAPRABO, els són aplicables, igualment, les presents condicions, llevat de pacte en contra.

Queda terminantment prohibida l'alteració d'aquest web per part de l'usuari i que pugui afectar el seu contingut, com ara vincles (o links) i similars.

CAPRABO vetllarà perquè els continguts d'aquest web no tinguin caràcter pornogràfic, xenòfob, discriminatori, racista, difamatori o que no fomentin la violència. De la mateixa manera procurarà evitar qualsevol circumstància que pugui ser perjudicial per als usuaris.

7 VINCLES O ENLLAÇOS HIPERTEXTUALS

No es podrà establir cap vincle al PORTAL des de qualsevol altra web sense el previ i exprés consentiment de titular de la mateixa. La redifusió de continguts, queda prohibida, llevat d'acord entre el lloc web d'origen i Web de destinació. Els usuaris o els titulars d'altres llocs web que pretenguin crear un enllaç d'hipertext (d'ara endavant, link) al PORTAL s'hauran de comprometre al respecte de les regles de CAPRABO.

Aquestes regles consisteixen en (i) no establir enllaços a pàgines o subpàgines diferents de la present, (ii) no realitzar al costat del link manifestacions falses, inexactes, incorrectes, que puguin induir a error o que siguin contràries a la llei, la moral o els bons costums; (Iii) no incloure cap marca comercial o signe susceptible de protecció diferent de la direcció URL del PORTAL, (iv) no establir links amb pàgines que continguin continguts, manifestacions o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic, d'apologia del terrorisme o que atemptin contra els drets humans i en general puguin perjudicar de qualsevol manera el bon nom comercial o la imatge de CAPRABO, les empreses del grup CAPRABO o dels seus clients.

En el cas que la present pàgina web pogués contenir vincles o enllaços amb altres PORTALS o llocs WEB no gestionats per CAPRABO, aquesta societat manifesta que no exerceix cap control sobre aquests PORTALS o llocs WEB, ni és responsable del contingut dels mateixos. Els enllaços que aquest web pogués contenir s'oferiran, únicament, a manera de referències informatives, sense cap tipus de valoració sobre els continguts, propietaris, serveis o productes oferts des dels mateixos. La inclusió de vincles o enllaços amb altres llocs web no implica que CAPRABO promocioni, avali, garanteixi o recomani els continguts d'aquests PORTALS o llocs web.

En tot cas, CAPRABO i les empreses del GRUP EROSKI s'exoneren de tota responsabilitat en relació amb els serveis prestats per aquests tercers enfront de qualssevol reclamacions de qualsevol naturalesa i demandes que poguessin interposar-se en relació amb els mateixos.

8 PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL.

8.1 Responsable del tractament

CAPRABO S.A. (NIF: A-08.115.032 Carrer Ciències 135, L`Hospitalet de Llobregat (Barcelona)

Dades de contacte del delegat de Protecció de Dades: dpo@eroski.es

8.2 Quines dades tractem i durant quant de temps?

CAPRABO tractarà:

(i) les dades de caràcter personal facilitades per en ocasió de sol·licitud d'alta / registre en el Programa, en general; identificatives, característiques personals, professionals i de contacte electrònic, en particular;

(ii) els resultants de processos informàtics (hàbits de navegació o ús del MITJÀ I / O ENTORN DIGITAL quan es faci ús del mateix), Direcció IP i informació recopilada a través de galetes, etiquetes de píxel i altres tecnologies;

(iii) els derivats a futur de la relació contractual;

(iv) dades que CAPRABO pugui inferir a partir de dades estadístiques,

CAPRABO tractarà i emmagatzemarà les dades mentre l'Usuari estigui actiu en aquest programa, MITJÀ I / O ENTORN DIGITAL o serveis CAPRABO, així com durant el termini de prescripció d'obligacions legals, que poguessin néixer de possibles responsabilitats vinculades al tractament de les dades de client .

8.3 En què consent el Client quan facilita les seves dades?

CAPRABO, propietària del medi i/o entorn digital, s'emmagatzemarà en un fitxer les dades de caràcter personal necessàries, enumerats en l'apartat precedent, amb la finalitat de:

(i) Prestar el servei demandat per l'usuari i que ofereix el MEDI I / O ENTORN DIGITAL, el seu manteniment i millora,

(ii) Garantir la satisfacció de l'usuari i,

(iii) Oferir informació d'interès lligades a la condició d'Usuari, a través de mitjans de comunicació electrònica o no, referents a productes o serveis del sector on aquesta desenvolupa la seva activitat (fidelització, alimentació, llar, tèxtil, assegurances, préstecs, òptiques , immobiliària, telecomunicacions, tecnologia, informàtica, carburants, consum, esport, oci, temps lliure, turisme, estètica, perfumeria i mitjans de pagament) per al que es realitzaran estudis, elaboració de perfils, segmentacions sobre les seves dades i / o encreuaments amb altres fitxers responsabilitat de CAPRABO, sempre que l'usuari ho sol·liciti expressament.

8.4. Pot l'usuari oposar-se a rebre comunicacions comercials o al tractament amb fins promocionals?

L'usuari pot oposar-se en qualsevol moment a rebre comunicacions i al tractament de les seves dades per a fins comercials i promocionals, contactant a través d'dpo@eroski.es, fent clic a l'enllaç de baixa de cadascuna de les comunicacions que rebi, trucant al número d'atenció al client 93 261 60 60, dirigint-se per escrit a CAPRABO, SA, carrer Ciències 135, 08908 L`Hospitalet de Llobregat (Barcelona) o mitjançant www.miclubcaprabo.com/atencion-cliente/

8.5. ¿Les dades són comunicades a tercers?

Si les autoritats governamentals, com ara els cossos de seguretat de l'estat, els jutges i / o tribunals, sol·liciten o requereixen informació o si cal presentar-la per complir alguna llei, CAPRABO comuniqués a aquests tercers les dades que aquests formalment sol·licitin.

8.6. Com pot l'usuari exercir els seus drets de revocació, accés, supressió, oposició, rectificació, limitació, portabilitat?

Tot usuari podrà exercitar els drets d'accés, rectificació, supressió, revocar el seu consentiment, oposar-se al seu tractament, limitar el mateix i / o sol·licitar la portabilitat de les seves dades, mitjançant dpo@eroski.es, trucant al número d'atenció al client 93 261 60 60, dirigint-se per escrit a CAPRABO, SA, carrer Ciències 135, 08908 L`Hospitalet de Llobregat (Barcelona) oa www.miclubcaprabo.com/atencion-cliente/

8.7. Mesures de Seguretat i Confidencialitat de la informació

CAPRABO ha adoptat les mesures oportunes de seguretat en les seves instal·lacions, sistemes i fitxers. Ha establert tots els mitjans tècnics al seu abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades que el client faciliti, vetllant així per la seva integritat, disponibilitat i confidencialitat.

8.8. Política de Cookies

CAPRABO utilitza cookies. Tota la informació a la Política de Cookies

8.9. Canvis en la Política de Privacitat

CAPRABO compleix escrupolosament amb les lleis aplicables a la protecció de dades i la privacitat dels usuaris. Per a això, es reserva el dret a modificar unilateralment, en qualsevol moment i sense avís previ, les condicions de la present Política per adequar-la a qualsevol canvi normatiu.

9 NUL·LITAT I INEFICÀCIA DE LES CLÀUSULES

Si qualsevol clàusula de les presents Condicions Generals fos declarada, totalment o parcialment, nul·la o ineficaç, tal nul·litat o ineficàcia afectarà només a aquesta disposició o part de la mateixa que resulti nul·la o ineficaç subsistint en tota la resta, la resta de condicions generals i la disposició o la part de la mateixa que resulti afectada per no posada, llevat que, per resultar essencial a les presents Condicions Generals, hagués d'afectar de forma integral.

10 LLEI APLICABLE I JURISDICIÓ

Les presents Condicions Generals s'interpretaran i regiran de conformitat amb la legislació espanyola. Per a qualsevol qüestió litigiosa derivada de l'existència, accés, utilització o contingut de les Condicions Generals, tant el Client com CAPRABO, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre'ls, se sotmeten a la jurisdicció i competència exclusiva dels Jutjats i Tribunals de Barcelona.